យើងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ "វិញ្ញាបនប័ត្រ" នៅខែមេសាឆ្នាំ ២០១៨

ដំណឹង​ល្អ

ឆ្លងកាត់រយៈពេល ៣ ឆ្នាំធ្វើការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលវ៉េនស្តុនតុនចក្រភពអង់គ្លេសទីបំផុតយើងបានឆ្លងកាត់ការប្រឡងនិងធ្វើតេស្តទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់“ វិញ្ញាបនប័ត្រ” នៅខែមេសាឆ្នាំ ២០១៨ ។

មោទនភាពរបស់បុគ្គលិក“ ហ្គលឡាហ្វដ” ទាំងអស់!

news_1_1
news_1_2

ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ កុម្ភៈ -២២-២០២១